เรียนและทำงานไปด้วยในแคนาดา สร้างรายได้ระหว่างเรียน

  แคนาดาประเทศที่มีนักเรียนจากต่างชาตินั้นให้ความนิยมเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เพราะด้วยรูปแบบของการใช้ชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนในช่วงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เนวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง  ชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อที่แคนาดา นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มมองหาช่องทางทำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์และสามารถหารายได้เสริมควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ แต่ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราต้องศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจ

การทำงานในระหว่างเรียนมี 3 ประเภท

  • – Work on campus-ทำงานกับสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่ทำหาร ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time student) และต้องมีมีวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ การทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN)
  • – Work as a co-op student or intern –ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา บางหลักสูตรการศึกษาจะถูกกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ฝึกงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ การฝึกงานในรูปแบบนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit และงานที่ทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่สมัครเรียน อีกทั้งยังต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากทางสถาบันโดยตรง และห้ามฝึกงานเกิน 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • – Work off campus-ทำงานนอกสถานศึกษา  การทำงานนอกสถานศึกษา จะต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลา และต้องมีวีซ่านักเรียนเช่นเดียวกับแบบแรก หลักสูตรที่เรียนจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ปัจจุบันรัฐบาลของแคนาดาได้อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำสามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และทำบัตร Social Insurance Number (SIN)