การศึกษาต่อที่แคนาดา

ในการจะศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานั้นทำได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ต้องดูให้อยู่ในเกณ์ขอบเขตความรับผิดชอบของมณฑลนั้นๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายของแคนาดา เพราะในแต่มณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 -5 ปี ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนต่ออีก 1-2 ปี เมื่อถึงตอนอายุ 6 ปี ต่อด้วยการเรียนชั้นเกรด 1 ในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11 หรือ 12 ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้นๆ หลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย CEGEP และสายอาชีพได้ โดยจะแบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้

  • ระดับประถมศึกษา เด็กแคนาดาทุกคนเมื่ออายุถึง 6 ปี ต้องเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ เกรด 1 จะต้องเรียนถึงเกรดไหนนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งอยู่ในราวๆ เกรด 6 เกรด 7 และ เกรด 8 เป็นต้น โดยการศึกษาทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน จนไปถึงเดือน มิถุนายน แต่ก็มีบางที่เป็นเดือน มกราคม
  • ระดับระดับมัธยมศึกษา ในระดับระดับระดับมัธยมศึกษานี้ต้องเรียนถึงเกรด 11 หรือ เกรด 12 ก็ขึ้นอยู่หลักสูตรของตาละภูมิภาค ที่จะแบ่งออกเป็นโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งโรงเรียนของรัฐบาลจะไม่มีหอพักนักศึกษา แต่จะมีคณะกรรมการที่จะคอยดูแลนักเรียนต่างชาติในการจัดหาสถานที่พักให้ ซึ่งอาจจะให้พักกับครอบครัวคนท้องถิ่น หรือ โฮมสเตย์ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ส่วนโรงเรียนเอกชน นั้นจะมีให้เลือก หอพักหรือโฮมสเตย์
  • ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประเทศแคนาดานั้นมีตัวเลือกให้เลือกมากมายตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค ในเรื่องของคุณภาพและการสอนนั้นได้มาตรฐาน โดยจะไม่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีมาตรฐานของตัวเอง
  • ระดับปริญญาตรี ปกติใช้เวลาเรียน 3-5 ปี แตกต่างแล้วแต่มณฑล โดยจะแบ่งออกเป็น General Pass Degrees ใช้เวลาศึกษา 3 ปี และ Honours Degrees ใช้เวลา 4 ปี
  • ระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสตรู โดยที่เลือกเรียนได้แบบ Coursework ฟังการบรรยายและเขียนรายงาน อีกแบบคือเลือกทำโครงการ ท้ายสุด เลือกเขียนวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  • ระดับปริญญาเอก จะใช้เวลาเรียนนานกว่านั้นก็คือ 3-5 ปี โดยเรียนวิชาพื้นฐาน การค้นคว้างานวิจัย การร่วมสัมมนาทางวิชาการ โดยการเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์
  • ระดับการศึกษาภาคปฏิบัติ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษากับสถานบันประกอบการภาคธุรกิจ ซึ่งให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง